Algemene Voorwaarden

(gedeponeerd bij de KvK, nummer 60528648)

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, nieuwe opdracht of gewijzigde c.q. aanvullende opdracht, die aan Koek en Ei Mediation wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere (rechts-) persoon die bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 3. Bij de uitvoering van de opdracht zal zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht worden genomen. Koek en Ei Mediation is, in afwijking van artikel 7:404 BW, te allen tijde gerechtigd om andere personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Tenzij anders wordt afgesproken blijft Koek en Ei Mediation in die situatie de opdrachtnemer. Koek en Ei Mediation is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of onrechtmatige daad van door haar ingeschakelde derden. Mocht om wat voor reden er toch enige aansprakelijkheid zijn, dan reikt deze niet verder dan tot hetgeen de betrokken derde ter zake aan Koek en Ei Mediation verschuldigd is en uitbetaald heeft, dit na aftrek van kosten.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken tarief c.q. het op het moment van uitvoering geldende gebruikelijke tarief (mede gebaseerd op kennis en ervaring) van de mediator, welk tarief jaarlijks kan worden verhoogd. Het tarief wordt vermeerderd met 21% BTW. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten en gemaakte reiskosten/reistijd worden aan de opdrachtgever doorbelast.
 5. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak worden geannuleerd. Afspraken die gepland zijn op maandag dienen uiterlijk de vrijdag ervoor vóór 15.00 uur te worden geannuleerd. Bij niet-annulering of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is Koek en Ei Mediation gerechtigd de gemiste contacturen in rekening te brengen. Bij afspraken buiten het kantoor van Koek en Ei Mediation aan de Joseph Ledelstraat 132 te Den Haag zal de huurprijs van de kantoorruimte die elders wordt gehuurd ten behoeve van de afspraak met de cliënt(en) volledig worden doorbelast aan opdrachtgever(s) indien de afspraak door cliënt(en) korter dan 48 uur van tevoren wordt afgezegd/geannuleerd.
 6. Koek en Ei Mediation is gerechtigd om aan de opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen, welk voorschot aan het eind van de zaak verrekend zal worden. Het voorschotbedrag is geen indicatie van de totale kosten. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als het voorschot of enige andere opeisbare declaratie niet wordt betaald, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Koek en Ei Mediation voor schade die daardoor mocht ontstaan.
 7. In beginsel wordt maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij te late betaling is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd.
 8. Inschakeling van Koek en Ei Mediation houdt tevens in dat de opdrachtgever afstand doet van een eventueel recht op van overheidswege gesubsidieerde rechtsbijstand, alsmede – ten aanzien van eventuele rechtsbijstandsverzekeringen – dat in veel gevallen een eventueel door de verzekeraar te verstrekken recht op rechtsbijstand vervalt, alsmede – ten aanzien van een eventueel vakbondlidmaatschap – de keuze om daarvan geen gebruik te maken. De opdrachtgever kiest er dan bewust voor om de kosten zelf te dragen.
 9. Koek en Ei Mediation heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten welke voldoet aan de eisen die de Mediatorsfederatie Nederland daaraan stelt. Iedere aansprakelijkheid van Koek en Ei Mediation is beperkt tot het bedrag dat in dat geval op grond van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voorzover er geen dekking en/of uitbetaling is onder de genoemde verzekering, om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter met een maximum van € 5.000.
 10. De opdrachtgever vrijwaart Koek en Ei Mediation tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, mits ook de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat terzake door de verzekeraar wordt uitbetaald. Mocht de derde desondanks Koek en Ei Mediation voor eventuele meerdere schade aanspreken dan vrijwaart opdrachtgever Koek en Ei Mediation daarvoor.
 11. Een vordering tot schadevergoeding op Koek en Ei Mediation vervalt indien deze niet binnen één jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Voorzover een vervaltermijn niet mogelijk is, geldt een verkorte verjaringstermijn van één jaar.
 12. Zowel de opdrachtgever als Koek en Ei Mediation is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat er schadeplichtigheid ontstaat. Koek en Ei Mediation heeft alsdan recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
 13. Op de rechtsverhouding tussen Koek en Ei Mediation en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen en indien de opdracht een mediation betreft dan zal in eerste instantie getracht worden het geschil op te lossen conform de SKM-Klachtenregeling van de Mediatorsfederatie Nederland. Indien het niet mogelijk is een geschil via die weg op te lossen, dan is uitsluitend de rechter te Den Haag bevoegd.